ตารางจำนวนห้องเรียน  นักเรียน  ครู และลูกจ้าง (ข้อมูล ณ วันที่  10 มิถุนายน  2556)

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง)

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ประจำปีการศึกษา  2556

ชั้นเรียน

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียน

รวม

ตามแผน

ตามจัด

ชาย

หญิง

อนุบาล  1

4

54 

60 

114 

อนุบาล  2

83 

85 

168

อนุบาล  3

66

75

141

รวม

24 

15

203

220 

423 

ป. 1

90 

84 

174

ป. 2

3

3

61 

56

117

ป. 3

59

67

126

ป. 4

2

2

51

40 

91

ป. 5

2

2

50 

49 

99 

ป. 6

2

2

32

34 

66 

รวม

17 

17 

343 

330 

673

รวม

41 

32 

 557

 554

1096

 

จำนวนบุคลากร

ชาย

หญิง

รวม

 

จำนวนลูกจ้าง

ชาย

หญิง

รวม

ข้าราชการครู

3

16

19

นักการภารโรง

(มูลนิธิฯ)

1

4

 หนักงานจ้างจากมูลนิธิ

21 

23 

พนักงานขับรถ

1

-

1

ครูอัตราจ้างตามภารกิจ

1

15 

16

ยาม(บริษัทฯ)

3

1

4

ครูชาวต่างประเทศ

19 

26 

คนครัว/คนงาน

-

พนักงานเจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน

-

3

แม่บ้านจากบริษัทฯ

-

5