ที่ตั้ง                        : ๒๒๒ หมู่ ๒ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๐๐๐

 

โทรศัพท์               : ๐๓๘-๖๒๒๐๔๘  โทรสาร ๐๓๘ – ๖๒๒๐๔๙

 

Website                 : http://www.mtrs.ac.th