← ย้อนกลับ

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

วันที่ 22/11/2019

            กองแผนและงบประมาณ ดำเนินโครงการดังกล่าว ร่วมกับโครงการ อบจ.พบประชาชน โดยในครั้งนี้ดำเนินการเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดมาบยางพร จังหวัดระยอง โดยในครั้งนี้ ได้ดำเนินการส่งเสริมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับระเบียงเศรษฐกิจ โดยเน้นให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลง และเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะได้ก้าวทันกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

       

                                        

      

 

         

ติดต่อคลินิกเซ็นเตอร์ อบจ.ระยอง


ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง

038-617430 ต่อ 724

038-011692