← ย้อนกลับ

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนน่ารู้

วันที่ 17/01/2020

      กองแผนและงบประมาณ ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนน่ารู้ ซึ่งดำเนินการเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านชุมแสง หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยดำเนินการส่งเสริมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับระเบียงเศรษฐกิจ เน้นให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลง และเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะได้ก้าวทันกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายมนัส สมศักดิ์ ส.อบจ.เขตอำเภอวังจันทร์ นายหมอขวด เหล็กเพรช ส.อบจ.เขตอำเภอแกลง มอบของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

                                  

       

      

ติดต่อคลินิกเซ็นเตอร์ อบจ.ระยอง


ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง

038-617430 ต่อ 724

038-011692