← ย้อนกลับ

โครงการClinic center 8 อำเภอ 1 ระยอง

วันที่ 22/11/2019

   

        กองแผนและงบประมาณดำเนินโครงการดังกล่าวร่วมกับโครงการอบจ. พบประชาชนโดยในครั้งนี้ดำเนินการเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดมาบยางพรจังหวัดระยองโดยในครั้งนี้ได้ดำเนินการส่งเสริมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอบ จ. ระยองและศูนย์คลินิกศูนย์เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสร้างเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอปลวกแดง ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

  

           

                               

        

 

 

 

 

ติดต่อคลินิกเซ็นเตอร์ อบจ.ระยอง


ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง

038-617430 ต่อ 724

038-011692