← ย้อนกลับ

โครงการส่งเสริมความรู้สู่อาเซียน

วันที่ 16/10/2019

       กองแผนและงบประมาณ ดำเนินโครงการดังกล่าว ร่วมกับโครงการ อบจ.พบประชาชน โดยในครั้งนี้ดำเนินการเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ศาลาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยในครั้งนี้ ได้ดำเนินการส่งเสริมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับระเบียงเศรษฐกิจ โดยเน้นให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลง และเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะได้ก้าวทันกับประเทศเพื่อบ้าน ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  

                               

               

                            

 

 

ติดต่อคลินิกเซ็นเตอร์ อบจ.ระยอง


ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง

038-617430 ต่อ 724

038-011692