← ย้อนกลับ

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนน่ารู้

วันที่ 19/12/2019

        กองแผนและงบประมาณ ดำเนินโครงการดังกล่าว ร่วมกับโครงการ อบจ.พบประชาชน โดยในครั้งนี้ดำเนินการเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สหกรณ์การเกษตร เมืองแกลง  ตำบล สองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยในครั้งนี้ ได้ดำเนินการส่งเสริมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับระเบียงเศรษฐกิจ โดยเน้นให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลง และเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะได้ก้าวทันกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

      

                         

                     

 

       

 

  

ติดต่อคลินิกเซ็นเตอร์ อบจ.ระยอง


ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง

038-617430 ต่อ 724

038-011692