← ย้อนกลับ

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

วันที่ 23/09/2019

      กองแผนและงบประมาณ ดำเนินโครงการดังกล่าว  ร่วมกับโครงการ อบจ.พบประชาชน โดยในครั้งนี้ดำเนินการเมื่่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยในครั้งนี้ ได้ดำเนินการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาอาเซียน รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับระเบียงเศรษฐกิจ โดยเน้นให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหรักรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลง และเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแแปลง เพื่อที่จะได้ก้าวทันกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

                  

 

 

                                  

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อคลินิกเซ็นเตอร์ อบจ.ระยอง


ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง

038-617430 ต่อ 724

038-011692