← ย้อนกลับ

โครงการ Clinic Center 8 อำเภอ คือ 1 ระยอง

วันที่ 17/01/2020

        กองแผนและงบประมาณ ดำเนินโครงการ Clinic Center 8 อำเภอ คือ 1 ระยอง ดำเนินการเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านชุมแสง หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยในครั้งนี้ ได้ดำเนินการส่งเสริมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบจ.ระยอง และศูนย์ Clinic Center เพื่อให้ประชาชน และเยาวชน ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอวังจันทร์ โดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) ในการนำนักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ให้สำเร็จไปด้วยดี

                                

       

                                 

 

 

ติดต่อคลินิกเซ็นเตอร์ อบจ.ระยอง


ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง

038-617430 ต่อ 724

038-011692