← ย้อนกลับ

โครงการ Clinic center 8 อำเภอ 1 ระยอง

วันที่ 23/09/2019

      กองแผนและงบประมาณ ดำเนินโครงการดังกล่าว ร่วมกับโครงการ อบจ.พบประชาชน โดยในครั้งนี้ดำเนินการเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยในคร้ังนี้ ได้ดำเนินการส่งเสริมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบจ.ระยอง และศูนย์ Clinic Center เพื่อให้ประชาชน และเยาวชน ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอเขาชะเมา ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

                                            

 

                        

 

                       

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อคลินิกเซ็นเตอร์ อบจ.ระยอง


ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง

038-617430 ต่อ 724

038-011692