← ย้อนกลับ

โครงการ Clinic Center 8 คือ 1 ระยอง

วันที่ 19/12/2019

        กองแผนและงบประมาณ ดำเนินโครงการดังกล่าว ร่วมกับโครงการ อบจ.พบประชาชน โดยในครั้งนี้ดำเนินการเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สหกรณ์การเกษตรเมืองแกลง ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง โดยในครั้งนี้ ได้ดำเนินการส่งเสริมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบจ.ระยอง และศูนย์ Clinic Center เพื่อให้ประชาชน และเยาวชน ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอแกลง ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

    

    

    

ติดต่อคลินิกเซ็นเตอร์ อบจ.ระยอง


ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง

038-617430 ต่อ 724

038-011692