← ย้อนกลับ

การมอบเงินอุดหนุนและมอบโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วันที่ 23/09/2019

การมอบเงินอุดหนุนและบมอบโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ให้กับหน่วยงานภายในอำเภอเขาชะเมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

         นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้มอบเงินอุดหนุนและมอบโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้กับหน่วยงานภายในเขตอำเภอเขาชะเมา รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 46,520,000 บาท เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ส่งมอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟิลท์ติกคอนกรีตสายชำฆ้อ – เขาช่องลม หมู่ที่ 4 ตำบลชำฆ้อ เป็นเงิน 24,000,000 บาท

นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ส่งมอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟิลท์ติกคอนกรีตสายยางเอน – มะเดื่อ (สายเก่า) หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยทับมอญ เป็นเงิน 6,580,000 บาท

นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ส่งมอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟิลท์ติกคอนกรีตสายน้ำเป็น – เหมืองแร่ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำเป็นเป็นเงิน 4,840,000 บาท

นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ส่งมอบโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนน รย.ถ.10036 สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 (เขาดิน) หนองเสม็ด อำเภอแกลง อำเภอเขาชะเมา เป็นเงิน 2,000,000 บาท

นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ส่งมอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะเดื่อ-ทรัพย์ประเสริฐ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย เป็นเงิน 4,500,000 บาท

นายปินะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ส่งมอบโครงการปรับปรุงสนามกีฬาภายในพื้นที่โรงเรียนบ้านน้ำใส เป็นเงิน 1,900,000 บาท

นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ส่งมอบโครงการปรับปรุงสนามกีฬาภายในพื้นที่โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ เป็นเงิน 1,500,000 บาท

นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ส่งมอบโครงการอบรมยาเสพติด เป็นเงิน 1,000,000 บาท

นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ส่งมอบโครงการพัฒนาศักยภาพและผุ้สูงอายุต่อเนื่องอำเภอเขาชะเมา เป็นเงิน 200,000 บาท

 

 

 

 

ติดต่อคลินิกเซ็นเตอร์ อบจ.ระยอง


ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง

038-617430 ต่อ 724

038-011692