← ย้อนกลับ

การมอบเงินอุดหนุนและมอบโครงการพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน

วันที่ 16/10/2019

   นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้มอบเงินอุดหนุนและมอบโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยงานภายในเขตอำเภอเมืองระยอง รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 36,047,000 บาท เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

1 นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ส่งมอบโครงการก่อสร้างถนน ในพื้นที่ตำบลนาตาขวัญ รวม 3 โครงการ เป็นเงิน 18,942,000 บาท

 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาโรง-หนองมะปริง หมู่ที่ 2 เป็นเงิน 4,200,000 บาท

ปรับปรุงถนน รย.ถ. 1007 สายบ้านชะวึก – บ้านห้วงหิน หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 10,000,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยไปดี – มาดี หมู่ที่ 2 เป็นเงิน 4,742,000 บาท

นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ส่งมอบโครงการก่อสร้าง ในพื้นที่ตำบลตะพง รวม 2 โครงการ  เป็นเงิน 10,505,000 บาท

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินเสาธง – ชากลาว – ห้วยมะเฟือง (ช่วงที่ 2 ) หมู่ที่ ๖ , 7 , 15 เป็นเงิน 5,505,000 บาท

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขุมวิท – ศาลาแดง – เนินกลาง หมู่ที่ 10 เป็นเงิน 5,000,000 บาท

 

3 นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ส่งมอบโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจำรุง ซอย 4 เทศบาลตำบลบ้านเพ เป็นเงิน 4,600,000 บาท

4 นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ส่งมอบโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตามแนวทางหลวงชลบท หมายเลข 4038 สายบ้านแลง – เขาพระบาท หมู่ที่ 5,7 ตำบลบ้านแลง เป็นเงิน 2,000,000 บาท

 

ติดต่อคลินิกเซ็นเตอร์ อบจ.ระยอง


ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง

038-617430 ต่อ 724

038-011692