← ย้อนกลับ

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนน่ารู้

วันที่ 23/03/2020

           กองแผนและงบประมาณ ดำเนินโครงการอาเซียนน่ารู้ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลชุมแสง หมู่ที่ 2 ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยดำเนินการส่งเสริมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เน้นให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงและเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะได้ก้าวทันกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

                                           

       

                                               

ติดต่อคลินิกเซ็นเตอร์ อบจ.ระยอง


ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง

038-617430 ต่อ 724

038-011692