← ย้อนกลับ

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนน่ารู้

วันที่ 26/02/2020

         กองแผนและงบประมาณ ดำเนินโครงการอาเซียนน่ารู้ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยดำเนินการส่งเสริมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เน้นให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลง และเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะได้ก้าวทันกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้มีเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนน่ารู้ ทั้งหมด 5 โรงเรียน ได้แก่

1. โรงเรียนวัดสำนักท้อน

2. โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์

3. โรงเรียนชากหมาก

4. โรงเรียนวัดสระแก้ว

5. โรงเรียนสมบูรณาราม

    

    

    

    

 

 

 

 

ติดต่อคลินิกเซ็นเตอร์ อบจ.ระยอง


ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง

038-617430 ต่อ 724

038-011692