← ย้อนกลับ

โครงการ Clinic Center 8 อำเภอ คือ 1 ระยอง

วันที่ 26/02/2020

           กองแผนและงบประมาณ ดำเนินโครงการ Clinic Center 8 อำเภอ คือ 1 ระยอง ดำเนินการเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยในครั้งนี้ ได้ดำเนินการส่งเสริมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบจ.ระยอง และศูนย์ Clinic Center เพื่อให้ประชาชน และเยาวชน ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอบ้านฉาง ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางลัดดาวัลย์ ชาไธสง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ มอบของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

                                          

    

    

    

         

ติดต่อคลินิกเซ็นเตอร์ อบจ.ระยอง


ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง

038-617430 ต่อ 724

038-011692