← ย้อนกลับ

โครงการ Clinic Center 8 อำเภอ คือ 1 ระยอง

วันที่ 23/03/2020

            กองแผนและงบประมาณ ดำเนินโครงการ Clinic Center 8 อำเภอ คือ 1 ระยอง ดำเนินการ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลชุมแสง หมู่ที่ 2 ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยในครั้งนี้ได้ดำเนินการส่งเสริมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบจ.ระยอง และศูนย์ Clinic Center เพื่อให้ประชาชน และเยาวชน ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอวังจันทร์

         

                                               

          

ติดต่อคลินิกเซ็นเตอร์ อบจ.ระยอง


ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง

038-617430 ต่อ 724

038-011692