← ย้อนกลับ

โครงการ Clinic Center 8 อำเภอ คือ 1 ระยอง

วันที่ 01/09/2020

               กองแผนและงบประมาณ ดำเนินโครงการ Clinic Center 8 อำเภอ คือ 1 ระยอง ดำเนินการ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยในครั้งนี้ ได้ดำเนินการส่งเสริมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และศูนย์ Clinic Center เพื่อให้ประชาชน และเยาวชน ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอเขาชะเมา

                                                       

          

          

ติดต่อคลินิกเซ็นเตอร์ อบจ.ระยอง


ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง

038-617430 ต่อ 724

038-011692