← ย้อนกลับ

about

วันที่ 12/12/2016

ประวัติ Clinic center


Clinic center คืออะไร?


วัตถุประสงค์

ประวัติความเป็นมา

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น Clinic Center ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยมีผู้แทนของภาคส่วนต่างๆ ในท้องถิ่น เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายฯ เพื่อทำหน้าที่บริหารศูนย์เครื่อข่ายฯ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักนายกรัฐมนตรี

  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดตั้งศูนย์ Clinic Center เมื่อปี พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นสื่อกลางในการที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนในจังหวัดระยอง โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ ในการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดระยอง

วัตถุประสงค์

  1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกันในท้องถิ่น

  2 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อเสนอแนะและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่นในลักษณะเครือข่าย

  3 เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันและประเมินผลการฏิบัติงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

บทบาทและหน้าที่ของศูนย์เครือขายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น Clinic Center

  1 ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด เพื่อการสนับสนุนและส่งเสริม ให้เกิดการประสานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัด

  2 ประสานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่น

  3 จัดกิจกรรมและเวทีสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นประจำ

  4 สร้างแหล่งเรียนรู้แลเสริมสร้างความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนท้องถิ่นและประชาชนทุกภาคส่วน

  5 ดำเนินการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ส่งเสริมในการเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ติดต่อคลินิกเซ็นเตอร์ อบจ.ระยอง


ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง

038-617430 ต่อ 724

038-011692